HomeTarieven Diabetes / ReumaSportersProduct infoFoto`sContactAlgemene voorwaarden
Feet & Nail Care
Pedicure Salon
Algemene voorwaarden


Feet & Nail Care Pedicure Salon

  

 

Begrippen:

 

a. Voorwaarden:

deze Algemene Voorwaarden;

b. Cliënt:

de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een behandeling en / of  daarmee direct verband  houdende diensten of producten afneemt van Feet & Nail Care

c. Feet & Nail Care / wij :

het bedrijf:  Feet & Nail Care, vertegenwoordigd door D-Nooteboom-Blom, aangesloten bij ProVoet, lidnummer  306338, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage, onder nummer:   27332063

d. Behandelplan:

schriftelijk of mondeling opgesteld behandeladvies dat in overleg met de cliënt wordt opgesteld, geëvalueerd en bijgesteld; 

e.  Branchecode

gids met voor de onderneming geldende specifieke richtlijnen en eisen op het gebied van bedrijfsvoering in het algemeen, en van arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu in het bijzonder;

f.  ProVoet:

ProVoet, landelijke organisatie voor de voetverzorger / pedicure
Vijftien Morgen 15
3901 HA Veenendaal;

g. Overmacht

één of meerdere omstandigheden welke een persoon niet kunnen worden toegerekend en welke tot gevolg hebben dat nakoming van de overeenkomst, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, redelijkerwijs niet te verwachten valt;

 

1. Algemeen

 

1.       Deze Voorwaarden zijn van toepassing op activiteiten in Nederland,  op alle overeenkomsten tussen

2.       Feet & Nail Care.  en haar cliënten met betrekking tot behandelingen, inclusief daarmee direct verband houdende diensten en / of de levering van producten

3.       Een samenvatting van De Algemene Voorwaarden is in de vorm van Huisregels zijn zichtbaar  opgehangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijk

4.       Een exemplaar van de Voorwaarden wordt desgevraagd aan de cliënt overhandigd of digitaal toegestuurd

5.       Indien een bepaling van deze Voorwaarden om welke reden dan ook als niet geldig of niet van toepassing verklaard zou worden, dan blijven de Voorwaarden voor het overige van kracht

6.       Op basis van de door de cliënt verstrekte informatie wordt desgevraagd en voor zover dat mogelijk is, bij het maken van de afspraak de verwachtte tijdsduur van de behandeling en een voorlopige kostenindicatie gegeven

7.       Bij niet afgezegde afspraken, of niet binnen 24 uur van tevoren afgezegde afspraken, wordt   50 %  van de gereserveerde behandeltijd in rekening gebracht, behoudens in situaties van overmacht.
Wijzigen of annuleren van de afspraak kan uitsluitend via de telefoon en niet via e-mail of sms.

8.       Daarvoor ontvangt de cliënt een nota welke binnen de aangegeven termijn dient te worden betaald

9.       Feet & Nail Care.   is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van onbeheerde  persoonlijke eigendommen ten tijde van aanwezigheid in de praktijk

 

 

2. Privacy

 

1.       Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld

2.       Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt, m.u.v. aan personen die direct bij de behandeling betrokken zijn

3.       Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

1.   Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

a.       met de cliënt een afspraak wordt gemaakt voor een behandeling en / of  daarmee direct verband houdende diensten.  

b.       uit voorraad leverbare producten worden geleverd aan de cliënt

c.       de cliënt opdracht geeft om producten speciaal voor de cliënt te bestellen

 

 

4. Verplichtingen 

 

1.   Feet & Nail Care.   heeft de verplichting om:

a.       een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren en conform het

      opgestelde behandelplan

b.       het gevraagde product aan de cliënt te leveren. Indien dit niet mogelijk is, wordt dit gemeld en eventueel een vervangend product aangeboden

 

 

2.   De cliënt heeft de verplichting om:

a.       alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling m.b.t.  voorgeschiedenis,  verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten

b.       te betalen voor:

·         de geleverde  behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten  en/ of

                        geleverde producten

·          speciaal voor cliënt bestelde producten af te nemen en te betalen, behoudens situaties van overmacht

·          een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt  gebracht,  te voldoen

                        volgens de wijze zoals is aangegeven in deze Voorwaarden

 

 

5.  Betaling

 

1.       Er kan uitsluitend contant worden betaald

2.       Op verzoek ontvangt de cliënt een nota

3.       In bijzondere gevallen kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht

4.       Wordt de betaling niet binnen 8 dagen daarna ontvangen, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e  dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen

5.       Wanneeen incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.3.       Eventuele aanspraken van cliënten dienen schriftelijk te worden ingediender geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van .

6.       Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt 3 genoemd, dan kan een volgende betaling uitsluitend à contant plaatsvinden

 

6. Ruilen en Garantie

 

1.       Wanneer gekochte – en niet door ons vervaardigde - artikelen niet aan de verwachtingen  van de cliënt voldoen,  kunnen deze binnen 1 week na aankoop, op vertoon van de nota, worden omgeruild voor een ander product,  mits ongebruikt en in onbeschadigde verpakking 

2.       Indien ruiling niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het bedrag.  Er vindt geen geldteruggave plaats

3.       Op deze producten zijn uitsluitend eventuele garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

4.       Als een door ons, tijdens een behandeling en / of daarmee direct verband houdende diensten,  vervaardigd product ondeugdelijk is, kan  het  op vertoon van de nota worden aangeboden voor herstel of vervanging

5.       Er is sprake van een ondeugdelijk product als het product niet goed werkt of buiten toedoen van de cliënt beschadigd raakt

6.       Als herstel of vervanging niet mogelijk is, ontvangt de cliënt een tegoedbon voor het betaalde bedrag. Er vindt geen geldteruggave plaats

7.       De garantietermijn voor de door ons vervaardigde producten  is afhankelijk van gebruikte materialen en de termijn van de te verwachten levensduur

 

7. Klachten

 

1.       Wij streven naar een hoge mate van klanttevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen.

2.       Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteren wij een klachtenprocedure voor een goede afwikkeling

3.       Lukt het niet om tot een oplossing te komen voor uw klacht, dan zal deze worden voorgelegd aan de  Commissie van Bezwaar van ProVoet

4.       Klachten in het kader van  wettelijke aansprakelijkheid worden direct voorgelegd aan de Verzekeraar

 

8.      Aansprakelijkheid

 

1.       Wij hebben  via ProVoet een collectieve aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten en zijn derhalve verzekerd voor schade die tijdens het uitoefenen van het beroep wordt toegebracht aan personen en/of goederen.

2.       Eventuele aansprakelijkheid  wordt vastgesteld  door de Verzekeraar, volgens de geldende procedures en voorwaarden van de Verzekeraar.

 

Plaats  Maasland                                                                                  Datum   1 Januari 2014

HomeTarieven Diabetes / ReumaSportersProduct infoFoto`sContactAlgemene voorwaarden